Ontstaan

De laatste eigenaar, mr. J.P. graaf van Limburg Stirum, trouwde met jonkvrouw C.M.R. van Sminia. Zij hadden geen kinderen en lieten het landgoed achter in de Stichting. Hij was van 1916 tot 1921 gouverneur-generaal van het voormalige Nederlands-Indië. Hij stond bekend als uitstekend bestuurder, die betrouwbaarheid hoog in het vaandel had staan. Als gouverneur-generaal liet hij inlandse vorsten vaak meebeslissen over zaken die ook hen aangingen. Toen hij IJsselvliedt erfde, diende hij er op den duur te gaan wonen. Dat deed hij na zijn werkzame leven. Hij liet het landgoed achter zoals het er nu nog steeds uitziet met een pinetum, een arboretum en een sterrenbos. Dit sterrenbos werd al aangegeven op de kaart van M. J. de Man. Deze kaart dateert uit ca. 1805.

Stichting

Tegenwoordig wordt het landgoed beheerd door Stichting IJsselvliedt. De inkomsten uit het landgoed worden besteed aan het beheer van het landgoed en aan weldadigheid zoals in de statuten is vastgelegd. Vanuit deze achtergrond is het landhuis “symbolisch verhuurd” aan de Stichting Groepshotel IJsselvliedt dat is geïnitieerd door de Stichting PSDV (Protestantse Stichting Diaconale Vakanties) in Lunteren. Het wordt op die manier gebruikt als vakantiehuis voor mensen voor wie het lastig of onmogelijk is om zelfstandig op vakantie te gaan (www.hetvakantiebureau.nl).

Bestuur

De bestuursleden worden benoemd op basis van kwaliteiten die voor IJsselvliedt van belang zijn, zoals goede contacten met het zorghotel IJsselvliedt, kennis van landgoedbeheer en kennis van zaken in de wereld van goede doelen. In de vijftiger jaren was IJsselvliedt een noodlijdend landgoed met kleine boerenbedrijven. Door boerenbedrijven samen te voegen en door een betere verkaveling is er door de tijd heen van IJsselvliedt een gezond landgoed gemaakt.
Door erfstelling kreeg de Stichting de beschikking over het Gevaertsfonds, waarvan de opbrengsten voornamelijk ten goede komen aan ontheemden, om deze waar ook ter wereld hulp te bieden. In Nederland verleent de Stichting onder meer studiebeurzen aan vluchtelingen. Ook buitenlandse (hulp) projecten worden gesteund.

Het huidige bestuur zet het werk van het voormalige bestuur voort. Daarnaast wordt actief geanticipeerd op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en wordt gezamenlijk gewerkt aan het voortbestaan van het landgoed op de lange termijn. Daarbij brengt een ieder eigen expertise en ervaring in.
In het bestuur hebben zitting:
Mr. Roland H. graaf van Limburg Stirum (voorzitter)
Frans J.A. baron van Verschuer (intendant)
Ir. Michiel van Alphen (secretaris)
Jonkheer drs. Arent J. van Sminia (penningmeester)
Mr. E.F.F. (Fleur) barones van Voorst tot Voorst-van Heek (bestuurslid)
In het voormalige bestuur hadden zitting:
De heer Mr W.J.H. graaf van Limburg Stirum (overleden op 2 juli 2013)
De heer Jhr.Mr. O.R. van den Bosch
Mevr. C.C. Loudon-van Sminia (overleden op 16 februari 2014)
De heer Mr. H.W. Pot
De heer Mr. O.W.A. baron van Verschuer (overleden op 4 juni 2014)

Muziekkorpsen

Tijdens het op zaterdag 23 november 2013 plaatsgevonden 'jubileumconcert 55 jaar van Limburg Stirum Korpsen' is mr. R.H. graaf van Limburg Stirum aangetreden als beschermheer van de van Limburg Stirum Korpsen, als opvolger van zijn op 2 juli 2013 overleden vader. Na de ondertekening van het certificaat van benoeming tot beschermheer vroeg de beschermheer het woord en sprak de woorden; "ik vind het een eer om beschermheer te zijn om zo de band tussen de vereniging en de familie voort te zetten". De beschermheer overhandigde een gepast verjaardagscadeau in de vorm van een cheque als bijdrage aan de Van Limburg Stirumkorpsen te Wezep.
De Stichting ondersteunt mede het Van Limburg Stirum muziekkorps. Het gedachtengoed van de Van Limburg Stirumkorpsen is om in een kleine gemeente als Wezep een activiteit te bieden voor leeftijdsgroepen variërend van jonge jeugd tot senioren. De korpsen zijn inmiddels zeer succesvol bij de nationale en internationale taptoes en spelen op de hoogste niveaus. Dit vergt echter veel persoonlijke inspanning van vrijwilligers maar ook veel geld voor instrumenten, oefenruimte, begeleiding, vervoer en kostuums.

Anbi

Stichting IJsselvliedt staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Naar ANBI pagina

Financiën

Onderstaand is de staat van baten en lasten over 2017 te downloaden.

Staat van baten en lasten 2017Copyright 2016 | Stichting IJsselvliedt