Doelstelling

De Stichting stelt zich het volgende ten doel:
Het uitoefenen van weldadigheid en het bevorderen van maatschappelijk werk op Protestants Christelijke grondslag, een en ander zoveel mogelijk met de instandhouding van het onder de Natuurschoonwet gerangschikte landgoed IJsselvliedt onder de gemeente Oldebroek en overige onroerende zaken in Nederland.
De Stichting beheert een doelvermogen genaamd “Anna Agatha Geertruida Gevaertsfonds “ (hierna te noemen IJsselvliedt Gevaertfonds). Dit vermogen is verkregen uit de erfenis, onder de testamentaire last dat de jaarlijkse nette revenuen van dit fonds voor 25% ten goede komen aan de Stichting IJsselvliedt ter verwezenlijking van het doel van deze Stichting en voor 75% worden besteed voor de leniging van de nood van ontheemden van welke nationaliteit of ras deze ook mogen zijn, of aan instellingen die ten doel hebben de nood der ontheemden te lenigen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting IJsselvliedt bestaat uit:
Mr. Roland H. graaf van Limburg Stirum (voorzitter), Frans J.A. baron van Verschuer (intendant), Ir. Michiel van Alphen (secretaris), Jonkheer drs. Arent J. van Sminia (penningmeester), Mr. E.F.F. (Fleur) barones van Voorst tot Voorst-van Heek (bestuurslid). De bestuursleden worden benoemd op basis van kwaliteiten die voor IJsselvliedt van belang zijn, zoals goede contacten met het zorghotel IJsselvliedt, kennis van landgoedbeheer en kennis van zaken in de wereld van goede doelen.

De bestuursleden krijgen ieder een onkostenvergoeding van € 570,00 per jaar.

Activiteiten en beleid

De Stichting IJsselvliedt en het Gevaertsfonds hebben het afgelopen jaar voldaan aan de statutaire verplichtingen. In 2013 is er voor ruim € 200.000 aan subsidies is verstrekt. In Nederland aan Maatschappelijk werk op Protestants Christelijke grondslag en aan de ondersteuning van vluchtelingstudenten. In het buitenland via een aantal organisaties aan projecten voor vluchtelingen en ontheemden. In het kader van het landgoedbeheer is er, naast de gebruikelijke land- en bosbouwactiviteit, in het bijzonder aandacht geweest voor een betere verkaveling van het landbouwareaal.

De beleidsnota van Stichting IJsselvliedt is via onderstaande link te downloaden.

Naar beleidsnota

Kerngegevens

Financiën
Via onderstaande link is de samenvatting van de Staat van Baten en Lasten van Stichting IJsselvliedt te downloaden.

KvK
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 41035268.

RSIN nummer
Stichting IJsselvliedt staat bij de Belastingdienst geregistreerd onder RSIN nummer 3029906.

Contact
Het secretariaat van de Stichting is bereikbaar via het contactformulier op deze website.

Naar staat van baten en lasten


Copyright 2016 | Stichting IJsselvliedt